۱۰/۱۰/۱۳۸۸

فیلم 2010 آغازی بر یک پایان جدید

اقوام مایا (اینکاها) تقویمی را طراحی کرده اند که تا هزاران سال بعد و حتی در عصری که ما در آن به سر می بریم درست از آب درآمده و از دقت فوق العاده ای برخوردار است، به طوری که تمام سالها و روزها و ماه هایش کاملاً درست و دقیق هستند. اما نکته جالب در اینجاست این تقویم که تمام ایام و ماه های تاریخ را به درستی و دقت در خودش گنجانده است، ناگهان در تاریخ بیست و یکم دسامبر سال 2012 به پایان می رسد و همین حس کنجکاوی خیلی از مردم و دانشمندان را برانگیخته است که چرا تقویم مایان ها در روز ذکر شده تمام می شود. آیا روز 21 دسامبر سال 2012 روزی است که جهان به پایان می رسد یا اینکه آغاز دوره ای جدید است؟ آیا به پایان رسیدن تقویم مایان ها را می توان نشانه ای دانست بر وقوع یک اتفاق خاص در جهان؟

لازم به ذکر است که مایان ها مردمی بودند درون نگر که در عرفان و ستاره شناسی هم پیشرفت کرده بودند. این تقویم و تفکر مایان ها (قومی از اقوام از مکزیکی های امروز) "رولند امریش" را بر آن داشت تا فیلمی در رابطه با تفکر پایان جهان و این تقویم به نام 2012 بسازد.

Newer Posts Older Posts