۱۱/۳۰/۱۳۸۳

پنجره ای برای بستن


بر من بتاز
اي يگانه راه فرار از ترديد
اي شكوه يقين
و اي گشايش اين بار پنجره!
بر من ببار
اي باريكه راه سقوط قطره
از آسمان تا من!

Newer Posts